Postup Pri Reklamácii
035 / 77 01 125 | obchod@superboilies.cz

Postup Pri Reklamácii

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na www.superboilies.cz,  www.theoneboilies.cz alebo www.goldcarp.sk ?

Vieme, že to nie je príjemné, preto Vám ponúkame pár rád ako predísť nepríjemnostiam a ako postupovať pre čo najrýchlejšie vyriešenie reklamácie.

1. Ako postupovať pri uplatnení reklamácie

Najvhodnešie je ak nám napíšete e-mail alebo nás kontaktujte na tel. čísle 035/ 77 01 125,  kde Vám oznámime informácie o ďaľšom postupe.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno v origi-nálnom balení vrátane manuálov (ak sú súčasťou) pre odborné posúdenie autorizovaným servisom.

Do zásielky ku výrobku vždy priložte:
- fotokópiu daňového dokladu o kúpe
- záručný list, ak bol vydaný
- detailný popis reklamovanej chyby výrobku

Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu:
Gold Carp Komárno
Námestie Kossutha 5
94501 Komárno
Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku !!

Prosíme Vás, aby ste pri zasielaní tovaru dbali na správne zabalenie tovaru, použili tlmiace materiály alebo výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

2. Riešenie a ukončenie reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie chyby a opravu 30 kalendárnych dní.

Reklamačný protokol bude vystavený po prijatí reklamácie.

V tejto lehote Vám pri oprávnenej reklamácii bude výrobok zadarmo v rámci záručnej opravy opravený alebo vymenený alebo v prípade neopraviteľnosti výrobku Vám budú vrátené peniaze.

Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo mailom.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných a reklamačných podmienok

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, kompletnosť balenia, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípa-de, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar chýba, je povinný kontaktovať predávajúce-ho najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený v plnej hodnote.

Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu pre doručovaciu spoločnosť a k zhotoveniu fotodokumentácie.

Po nahlásení poškodenej zásielky (poškodený alebo chýbajúci tovar) príde zodpovedný pracovník doručovacej spoločnosti spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu.

Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru alebo chýbajúceho tovaru, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požia-daviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápra-vy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Prevádzkovateľ internetového obchodu Vojtech Luka LaH si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opra-vu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave o čom bude kupujúci vždy informovaný.

Upozornenie!!

Pokiaľ prevzatý tovar odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, spoločnosť Vojtech Luka LaH ne-preberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve spoločnosť Vojtech Luka LaH si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku alebo pre-pravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Vojtech Luka LaH nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elek-tronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Poštovné

Více informace

Slovensko

- Objednávky do 20€ - 4.8€

- Objednávky 21-65€ - 4.2€

- Objednávky 65-150€ - 2.4€

- Objednávky nad 150€ - zdarma

Ceny jsou uvedeny s DPH

Česká Republika

- Objednávky do 2500Kč - 185Kč

- Objednávky 2500-5000Kč - 95Kč

- Objednávky nad 5000Kč - 30Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

Dodanie Tovaru

- dobírkou prostřednictvím UPS zpravidla do 1-2   pracovní dny 

Více informací

Zboží máme skladem

×

Zboží máme skladem

Rychlá doprava

Věrnostní program

×

Věrnostní program

100 Bodů = 1 € Sleva

PŘI KAŽDÉM NÁKUPU V našem eshopu ZA KAŽDÉ EURO DOSTANETE 3 VĚRNOSTNÍ BODY.

Věrnostní body můžete využít kdykoliv

Za 100 BODŮ získáte slevu 1 EURO / 27Kč.

Více informací

Dodací lhůta

×

Dodací lhůta

1 - 3 pracovní dny

×

POŠTOVNÉ

Více informace

Cena dopravy

Slovensko

- Objednávky do 20€ - 4.8€

- Objednávky 21-65€ - 4.2€

- Objednávky 65-150€ - 2.4€

- Objednávky nad 150€ - zdarma

Ceny jsou uvedeny s DPH

Česká Republika

- Objednávky do 2500Kč - 185Kč

- Objednávky 2500-5000Kč - 95Kč

- Objednávky nad 5000Kč - 30Kč

Ceny jsou uvedeny s DPH

DODACÍ LHŮTA

×

DODACÍ LHŮTA

1-3 pracovní dny

Ceny v CZK

×

Ceny v CZK

jsou informativní

Konečná cena se může lišit v závislosti na aktuálním kurzu eura a českích korún

×